Vedtekter

VEDTEKTER FOR VESTNES SMÅBÅTFORENING
Sist endret og årsmøtegodkjent den 26.02.2018

§ 1 NAVN
Foreningens navn er Vestnes Småbåtforening med initialene VSBF.

§ 2 FORMÅL
Foreningen er en ideell, frivillig forening der formålet er å fremme båtlivets interesser på vegne av medlemmer og allmennheten. Foreningen skal skaffe medlemmene trygg småbåthavn, samt arbeide for sikkerhet på sjøen, vise miljøansvar og forvalte foreningens område til glede for allmennheten.

§3 MEDELEMSKAPET
3.1 Som medlemmer kan opptas alle personer som vil rette seg etter foreningens vedtekter og reglement. Medlemskap kan bare tilhøre en (1) person eller ett (1) foretak.
Søknad om medlemskap eller medlemskap med rett til båtplass skal skje skriftlig til styret.

3.2 Tildeling av medlemskap med rett til båtplass skjer etter ansiennitet og er basert på
havnekapasitet. Slikt medlemskap krever et medlemsinnskudd fastsatt av årsmøtet.

3.3 Overdragelse av medlemskap kan etter søknad skje innen familie i rett opp- eller nedadstigende linje. Medlemmer uten livsarvinger kan søke om å få overføre medlemskapet i henhold til arvelov eller testament. Alle overføringer skal godkjennes av styret.

3.4 Dersom medlemmet er et foretak, skal det ved endringer i eierforhold søkes om fortsatt medlemskap.

3.5 Hvert medlem kan bare tildeles en (1) rett til båtplass. Det er foreningen som eier og disponerer båtplassene, jevnfør havnereglementet. Medlemsutmelding av foreningen skjer skriftlig til styret.

3.6 Medlemmer som ikke har rett til båtplass, eller som ikke søker rett til båtplass, kan likevel være foreningsmedlem. Alle foreningsmedlemmer betaler medlemskontingent i henhold til vedtatt tariff.

3.7 Medlemmer med rett til båtplass er forpliktet til å betale den årsmøtefastsatte årskontingenten og havneavgiften i tråd med aktuell tariff innen forfallsdato.

3.8 Dugnadsinnsats honoreres i henhold til gjeldende årsmøtevedtak. Tillitsvalgte får i tillegg dekket utgifter for å kunne ivareta sine verv (for eksempel telefon/transport).

§ 4 OPPSIGELSE AV MEDLEMSKAPET
4.1 Medlemmet kan når som helst etter eget ønske tre ut av foreningen etter skriftlig melding til styret.

4.2 Dersom medlemmet ikke oppfyller sine forpliktelser til foreningen ut fra frister gitt av styret, kan
styret etter varsel og deretter 14 dager si opp vedkommende. Oppsigelsen skal være skriftlig og gjelde fra en bestemt dato. Etter denne dato kan styret fritt disponere medlemmets tildelte fortøyningsplass.

4.3 Medlemmet plikter å rette seg etter årsmøtets og styrets vedtak, herunder betale vedtatte økonomiske forpliktelser samt følge de av årsmøtes/styrets vedtatte havnereglement.

4.4 Ved oppsigelse av medlemskap trekkes skyldige økonomiske forpliktelser fra ev. medlemsinnskudd.

§ 5 ORDENSREGLER
5.1 Medfører brudd på havne- og ordensregler at det oppstår fare for skade på
havneanlegg/landområde eller andre båter, kan styret uten forutgående varsel sette i verk tiltak som eksempelvis fjerning av båt fra båtplass/landområde for medlemmet sin regning, for å begrense mulige skader på anlegg eller andre båter.

5.2 Kostnader laget blir påført ved direkte utlegg og eventuell dugnadsinnsats ved
slike tiltak, faktureres medlemmet.

5.3 Dersom situasjonen tillater det, bør medlemmet få varsel med frist til å sette i verk tiltak for egen regning.

§6 EKSKLUSJON
6.1 Medlemmer som vekker anstøt eller forargelse på foreningens område, virker til skade for laget eller ikke retter seg etter foreningens vedtekter eller havnereglement, kan av styret ekskluderes. Et medlem som ekskluderes, mister samtidig retten til båtplass i foreningens havneanlegg.

6.2 Eksklusjon gjøres for minimum tre år, hvor medlemmet også taper sin ansiennitet.

6.3 Avgjørelse etter §§ 4.2 og 6.1 kan ankes inn for første årsmøte, som ved alminnelig
stemmeflertall har den endelige avgjørelse.

6.4 Dersom det med grunnlag i gjeldende vedtekter og reglement blir vedtatt at en båt skal fjernes fra havna, vil det, etter utløpet av den frist som er skriftlig meldt fra styret, bli begjæret tvangsfullbyrdelse for fjerning av båten med løpende mulkt for hver dag som går uten at båten er fjernet. Alle kostnader i anledning tvangsfullbyrdelsessak skal erstattes av medlemmet/båteier. Vedtekter og Havnereglement aksepteres av medlemmene/båteier som særlige tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2(3) bokstav E. Begjæring om tvangsfullbyrdelse gir Vestnes Småbåtforening rett til å si opp medlemskapet.

§7 ÅRSMØTET
7.1 Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet

7.2 Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av februar. Melding om årsmøtedato skal varsles i god tid slik at medlemmer kan fremme saker til årsmøtet. Endelig innkalling må skje skriftlig eller på epost med minst fjorten dagers varsel. I denne innkallingen m/saksliste skal det være kjent hvilke saker som skal behandles – inkludert regnskap og forslag til budsjett.

7.3 Når innkallingen er skjedd på korrekt måte, er årsmøtet vedtaksfør når minimum
10 % av medlemmene møter. Alle medlemmer har møterett og talerett på årsmøtet.

7.4 Bare innskuddsinnehavere har stemmerett. Hver innskuddsinnehaver kan møte med inntil 2 skriftlige fullmakter.

7.5 Vedtak på årsmøtet blir fattet med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør møteleders stemme utslaget.

§ 7.6 Årsmøtet behandler:
Konstituering av årsmøtet.
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av fremmøtte medlemmer og fullmakter
3. Godkjenning av forretningsorden/ saksliste
4. Valg av ordstyrer (møteleder)
5. Valg av møtesekretær
6. Valg av tellekorps
7. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
Årsmelding – Årsregnskap – Årsmøteforslag – Tariffer – Årsbudsjett
8. Årsmelding fra styret.
9. Revidert årsregnskap.
10. Forslag til årsmøtet fra styret
11. Medlemsforslag til årsmøtet innen gjeldende tidsfrister og behandlet av styret
12. Fastsetting av tariffer
13. Fastsetting av årsbudsjett

Valgkomiteen sitt valgforslag til årsmøtet
14. Valg på:
14.1. Valg av seks-åtte (6-8) styremedlemmer. Så langt som råd, velges halvparten (minst 3 medlemmer) for 2 år.

14.2 Blant styremedlemmene velger årsmøtet (med funksjonstid ett år) en styreleder, en havnesjef (nestleder), en kassererfunksjon, en husansvarsfunksjon og 2-4 andre styremedlemmer.

15. Det skal velges to (2) lagsrevisorer som velges for ett år om gangen.

16. Valg av valgkomite på tre (3) medlemmer. En og to velges hvert annet år. Nyvalg av medlemmer til valgkomiteen kan med fordel rekrutteres fra tidligere styremedlemmer. Alle medlemmer har plikt til å ta tillitsverv, men har rett til å frasi seg gjenvalg for tilsvarende tid /funksjonsperiode.

§7.6 b Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner dette nødvendig, eller at minst 15 stemmeberettigede medlemmer krever det eller at begge lagsrevisorene har stilt krav om det. Krav om ekstraordinært årsmøte skal være skriftlig og underskrevet de som stiller krav om det.Kravet stilles til styret.
Ekstraordinært årsmøte kalles inn på samme måte og med samme frister som til årsmøtet.

§8 STYRET

8.1 Foreningen ledes av et styre som består av seks-åtte (6-8) medlemmer.

8.2 Utover årsmøtevalgene (§7.6 pkt.14.2) konstituerer styret seg selv

8.3 Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer, hvorav styreleder eller nestleder møter. I tilfelle stemmelikhet, avgjør fungerende styreleder sin stemme.

8.4. Styret kan velge komiteer til å ta seg av arbeidsoppgaver.

8.5 Styret skal:
a. Lede driften av VSBF i samsvar med retningslinjer vedtatt på årsmøtet.

b. Styremøte holdes så ofte som styreleder eller to andre styremedlemmer finner det påkrevd. Valgte komiteer kan innkalles til styremøtene, dog uten stemmerett.

c. Utarbeide reglement og forvalte disse. Nye vedtekter eller endringer av vedtekter legges frem for årsmøtet til godkjenning.

d. Forestå utbygging av båthavna etter planer, vedtak og retningslinjer som årsmøtet har
godkjent.

e. Sørge for at det blir ført nødvendig tilsyn og vedlikehold av anlegget.

f. Sørge for forsvarlig regnskapsførsel og økonomisk planlegging (budsjett) Fremlegge årsmelding og revidert regnskap for årsmøtet.

g. Styret behandler saker som foreslås av medlemmer og som ønskes lagt fram på      årsmøtet. Slike saker må være levert inn til styret senest ca. 3 uker før årsmøtet

h. Styret skal ivareta VSBF sine interesser på best mulig måte

i. Alle lånevedtak skal godkjennes av årsmøtet, og signeres av styreleder og ett styremedlem

j. Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap innehar VSBF signatur og binder laget utad.

§ 9 RESERVEFOND
I foreningens hovedregnskap opprettes et reservefond (bank-konto) som til enhver tid skal ha den størrelse (p.t. kr.200.000) som årsmøtet fastsetter. Fondets størrelse vil fremgå av årsregnskapet.Fondet disponeres av styret i tråd med retningslinjer fra årsmøtet.

§ 10 VEDTEKTSENDRINGER
10.1 Beslutning om endring i lagets vedtekter kan bare fattes av årsmøtet.

10.2 Forslag om endring av vedtekter må være styret i hende innen 31.12

10.3 Ved avstemning kreves minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer på årsmøte for at endringen skal være gyldig. Samtidig må minst 10% av medlemmer være til stede.

10.4 Dersom vedtektsendringen ikke blir vedtatt grunnet manglende fremmøte, kan styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Reglene for avstemming er de samme som for vanlig årsmøte med 2/3 flertall for at vedtaket skal være gyldig.

§ 11 ÆRESMEDLEM
Medlemmer som har gjort en ekstraordinær innsats for laget, kan etter enstemmig innstilling fra styret, velges av årsmøtet som æresmedlem. Æresmedlemmer er fritatt for årskontingent.

§ 12 OPPLØSNING AV LAGET
12.1 Beslutning om oppløsning av laget kan kun fattes med ¾ flertall på ett ordinært årsmøte og ett ekstraordinært årsmøte, der minst 25 % av medlemmene må være til stede.

12.2 Ved avstemming om dette kan medlemmer som lovlig forhindret fra å møte, avgi skriftlig forhåndsstemme til styret. Etter vedtak om oppløsning er fattet, behandles styrets forslag til likvidasjon, forslaget avgjøres med simpelt stemmeflertall.

12.3 Et eventuelt overskudd og eiendeler overføres til en eller flere lokale foreninger med samme eller liknende formål. Foreningens eiendeler kan under ingen omstendigheter fordeles mellom medlemmer eller andre enkeltpersoner.

12.4 Det utbetales ikke utbytte/renter til medlemsinnskuddsinnehavere.

§13 KLUBBHUS / HAVNEHUS
Regler for bruk av huset ligger på foreningens hjemmeside og som vedlegg til reglement/vedtekter. Leietaker plikter å sette seg inn i, og akseptere, regler for bruk av huset. Foreningen kan benytte vaskebyrå til renhold av klubbhuset/ havnehuset.

§ 14 VEDLEGG
Følgende vedtektsvedlegg er styringsdokument for Vestnes Småbåtforening
(Kan endres/justeres av styret og meldes som sak til påfølgende årsmøte.)

1. Havnereglement og regler for klubbhus/ havnehus.
2. Organisasjonskart/ ansvarsfordeling av oppgaver for styret.