Havnereglement

Havnereglement for Vestnes småbåthavn
Revidert og årsmøtegodkjent 26.02.2018

§ 1 HAVNESJEF
Årsmøtet i VSBF velger ett styremedlem som havnesjef.
Sammen med styret har havnesjefen ansvar for at havna er i forsvarlig stand og påse at lover og regler for havneanlegget overholdes. Alle spørsmål vedrørende havna går til havnesjefen.

§ 2 BÅTPLASSEN
2.1 Maksimal størrelse for båt på båtplassene er for tiden 12,5 meter. Unntak fra denne regelen vurderes i hvert enkelt tilfelle med hensyn til vindlast.

2.2 Båtplassene er foreningens eiendom og leies ut til medlemmene. Havnesjefen og styret skal/kan rokere båtplassen i samråd med medlemmene for å nytte ut havna maksimalt.

2.3 Båtplassen brukes av det medlem som har fått tildelt plassen. Det er ikke tillatt med noen form for fremleie av båtplass. Dersom båteieren for kortere tid ikke benytter sin plass. kan den lånes bort til andre/et annet medlem, så fremt dette er godkjent av havnesjefen. Bytting av plass mellom medlemmer skal også godkjennes av havnesjefen.

2.4 Dersom et medlem ikke trenger båtplassen, meldes dette skriftlig til styret innen 1. april. Endringer angående skifte av båt som medfører behov for annen plass meldes også skriftlig til styret innen 1. april. Et medlem kan la plassen være ledig/ fritt disponere plassen hele kalenderåret dersom havneavgiften blir betalt

§ 3 FORTØYNING
3.1 Båtene skal ha minst to fendere på hver side, og ellers være forsvarlig fortøyd. Båter fra og med 20 fot (6 meter) skal ha fortøyning med dempere.

3.2 Ved uvær må båtens eier påse at ekstra fortøyning blir utlagt om nødvendig. Masteliner må festes slik at de er til minst mulig sjenanse for omgivelsene når det blåser.

3.3 Båtens utstyr og fortøyninger må ikke være slik at den er til sjenanse for andre, eller til skade for anlegget.

§ 4 STRØMTILGANG
4.1 De som ønsker tilgang på strøm gir beskjed til styret/havnesjef som tildeler strømsøyle. Ledning skal gå uavbrutt fra stikk-kontakt til båt (d.v.s. at det ikke skal være skjøt på ledningen)

4.2 Pris på innskudd og betaling av strøm i henhold til gjeldende tariff.

§ 5 FERDSEL PÅ HAVNA
5.1 Alle former for ervervsmessig virksomhet, fra eller i tilknytning til foreningens havneanlegg, kan kun skje etter godkjenning av styret.

5.2 Båteierne skal utvise størst mulig aktsomhet ved manøvrering i havneområdet. Største tillatte fart i havneområdet er 3 knop. Gjelder hele havneområdet fra og med innløp ved molo.

5.3 Båtens bruk må ikke være slik at den er til sjenanse for andre, eller til skade for anlegget.

5.4 Sløying av fisk, tømming av matavfall og/eller septikktank i havna, eller i umiddelbar nærhet, skal ikke forekomme.

§ 6 SLIPP OG OPPLAG
6.1 Opp- og utsetting, transport og opplag av båter i havna skjer på eget ansvar. Kortidsopplag av båter på foreningens område må bare skje etter avtale med styret/havnesjefen. Båter skal normalt ikke lagres på land.

6.2 Avtale om bruk av båtvogn skjer til havnesjef eller stedfortreder. Bruk av båtvogn skjer på eget ansvar.

§ 7 SKADER OG FORSIKRING PÅ HAVNA
7.1 Alle båter skal være ansvarsforsikret. Styret/havnesjefen kan fravike kravet om ansvarsforsikring dersom det vil virke urimelig i det enkelte tilfelle.

7.2 Foreningen påtar seg ikke ansvar ved bruk av båtplasser eller utstyr i havna.

7.3 Skader eller uregelmessigheter på havna plikter båteieren uten opphold å melde fra om til styret/havnesjefen.

7.4 Skader som båten påfører havneanlegget, må eieren bekoste og reparere etter styret/havnesjefens anvisning.

§ 8 GJESTEBRYGGE
8.1 Havneområdets gjestebrygge er for gjestebåter og skal normalt bare brukes til ombord- og ilandstigning av ordinære havnemedlemmer.
Dersom det er plass til det, kan medlemmer etter nærmere avtale med havnesjefen, bruke gjestehavna for tilgang til strøm og vasking av båt. Strøm betales etter gjeldende satser.

§ 9. EVENTUELLE TVISTER
Tvister mellom båteierne og andre tvister framlegges skriftlig for styret som tar avgjørelse etter beste skjønn.

§ 10 PÅLEGG/REGELBRUDD
Brudd på disse regler, eller på pålegg gitt av havnesjefen/styret i henhold til disse regler, kan medføre bortvisning fra havna. Ref. vedtekter.

Revidert versjon i tråd med årsmøtevedtak
26.02.2018